Chúng tôi hiểu rằng những điều này có thể xảy ra. 


Để xử lý hoàn tiền, bạn sẽ cần biên lai email/mã đơn đặt hàng Google được liên kết với giao dịch mua trái phép. Để tìm thấy bản sao của biên lai, hãy tìm kiếm "google play" trong Hộp thư đến và gửi bản sao của biên lai tới địa chỉ support@budgestudios.ca Vui lòng hiểu rằng các ứng dụng của chúng tôi không thể bỏ qua các yêu cầu về bảo mật/mật khẩu của bạn và có thể cần phải cập nhật mật khẩu nếu việc mua hàng trái phép đang được thực hiện. Nếu bạn có quan ngại hoặc thắc mắc gì về bảo mật mật khẩu, bạn nên liên hệ trực tiếp với Google Play.