Google Android - FAQ

Tôi đã thực hiện mua hàng trong ứng dụng nhưng không có gì được mở khóa trong ứng dụng. Điều gì đã xảy ra với việc mua hàng của tôi?
Bạn có thể thử cách khác dưới đây:  1. Xóa ứng dụng.  2. Khởi động lại thiết bị (nhấn và giữ nút ngủ và sau đó nhấn Tắt nguồn).  3. Cài đặt lại ứng dụn...
Wed, Tháng 6 12, 2019 at 3:24 CH
Tôi có được các giao dịch mua trong ứng dụng mà tôi đã thực hiện để hiển thị trên thiết bị Android khác của mình bằng cách nào?
Với Google Play, giao dịch mua sẽ khả dụng nếu bạn làm theo các bước sau:  1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản xuất hiện trên biên lai Google P...
Wed, Tháng 6 12, 2019 at 3:25 CH
Con tôi đã mua hàng trong ứng dụng mà không có sự cho phép của tôi! Làm thế nào để tôi được hoàn tiền?
Chúng tôi hiểu rằng những điều này có thể xảy ra.  Để xử lý hoàn tiền, bạn sẽ cần biên lai email/mã đơn đặt hàng Google được liên kết với giao dịch mua trá...
Wed, Tháng 6 12, 2019 at 3:23 CH