"Kindle phụ của bạn cần được đăng ký vào tài khoản Amazon đã thực hiện giao dịch mua ban đầu trước khi bạn cài đặt ứng dụng.
Bạn có thể cài đặt ứng dụng từ Đám mây và các giao dịch mua sẽ tự động khôi phục khi khởi chạy."