Chúng tôi không thể hoàn trả trực tiếp cho bạn, bạn sẽ phải liên hệ với Apple.

Vui lòng hiểu rằng các ứng dụng của chúng tôi không thể bỏ qua các yêu cầu về bảo mật/mật khẩu của bạn và có thể cần phải cập nhật mật khẩu nếu việc mua hàng trái phép đang được thực hiện. Nếu bạn có thêm quan ngại hoặc thắc mắc về mật khẩu của mình, hãy liên hệ với Apple.