Vi kan inte återbetala dig direkt, du måste kontakta Apple. Du bör vara medveten om att våra appar inte kan kringgå din säkerhets-/lösenordskrav och att det kan vara nödvändigt att uppdatera ditt lösenord om obehöriga köp upptäckts.