Khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua hàng nào trong ứng dụng, các video quảng cáosẽ tự động được bỏ đi trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng logo "Ứng dụng khác" của Budge ở góc màn hình sẽ vẫn hiển thị sau khi thực hiện giao dịch mua.