Các giao dịch mua được liên kết với tài khoản đã tạo ra chúng và có thể chia sẻ giữa các hồ sơ. Thực hiện theo các bước sau để khôi phục giao dịch mua được thực hiện với cùng một tài khoản Amazon Kids+:

1. Khởi chạy ứng dụng Kids+
2. Chuyển tài khoản sang tài khoản Kids+ được liên kết với giao dịch mua của bạn.
3. Khởi chạy ứng dụng và đợi nó tải về hoàn toàn.
4. Nhập Menu Cài đặt trong ứng dụng.
5. Nhấn vào Khôi phục Đơn mua (từ hồ sơ Kids+ của trẻ em).

Tất cả giao dịch mua được thực hiện với cùng một tài khoản Kids+ sẽ khôi phục ngay lập t