Các giao dịch mua được liên kết với tài khoản đã tạo ra chúng và có thể chia sẻ giữa các hồ sơ. Thực hiện theo các bước sau để khôi phục giao dịch mua được thực hiện với cùng một tài khoản Amazon FreeTime:

1. Khởi chạy ứng dụng FreeTime
2. Chuyển tài khoản sang tài khoản FreeTime được liên kết với giao dịch mua của bạn.
3. Khởi chạy ứng dụng và đợi nó tải về hoàn toàn.
4. Nhập Menu Cài đặt trong ứng dụng.
5. Nhấn vào Khôi phục Đơn mua (từ hồ sơ FreeTime của trẻ em).

Tất cả giao dịch mua được thực hiện với cùng một tài khoản FreeTime sẽ khôi phục ngay lập t