Thiết bị của bạn phải được đăng nhập vào cùng Apple ID đã thực hiện giao dịch mua ban đầu. Sau đó, nhập cài đặt trong ứng dụng và nhấn vào nút Khôi phục giao dịch mua.