Bạn có thể thử cách khác dưới đây: 


1. Gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị của bạn. 


2. Khởi động lại thiết bị của bạn. 


3. Cài đặt lại và khởi chạy ứng dụng từ thẻ Đã mua trong App Store. 


4. Nhập Cài đặt trong ứng dụng và sau đó nhấn vào Khôi phục Đơn mua.